Nghĩa của từ: logical sum

* log.
tổng logic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App