Nghĩa của từ: logistic function

* kt.
hàm lôgittic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App