Nghĩa của từ: logistic process

* tk.
quá trình lôgictic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App