Nghĩa của từ: logit

* tk.
lôgit

Nghĩa trong từ điển StarDict:

logit
- (thống kê) lôgitĐộng từ BQT - Android App