Nghĩa của từ: loglog transformation

* tk.
phép biến đổi lôga lặp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App