Nghĩa của từ: lognormal distrribution

* tk.
phân phối lôga chuẩn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App