Nghĩa của từ: long-wave

* vl.
sóng dài

Nghĩa trong từ điển StarDict:

long-wave
- (vật lí) sóng dàiĐộng từ BQT - Android App