Nghĩa của từ: longeron

* Cơ.
xà dọc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

longeron /'lɔndʤərən/
* danh từ
 - thân (máy bay)
Động từ BQT - Android App