Nghĩa của từ: longitadinal stability

* Cơ.
sự ổn định dọc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App