Nghĩa của từ: longitidinal recording

* mt.
ghi theo chiều dọc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App