Nghĩa của từ: longprimer

* Cơ.
vỏ (tàu, tên lửa)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

longprimer
- (cơ học) vỏ (tàu, tên lửa)Động từ BQT - Android App