Nghĩa của từ: loop space

* top.
không gian các nút

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App