Nghĩa của từ: loose group

*
nhóm không trù mật

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App