Nghĩa của từ: loss factor

* xib.
hệ số tổn thất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App