Nghĩa của từ: lottery

* tk.
sổ số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

lottery /'lɔtəri/
* danh từ
 - cuộc xổ số
 - điều may rủi
Động từ BQT - Android App