Nghĩa của từ: lover quartile

* tk.
điểm tứ phân vị dưới

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error