Nghĩa của từ: low distorsion

* xib.
sự méo không đáng kể

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App