Nghĩa của từ: lower basic group

* đs.
nhóm cơ bản dưới

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App