Nghĩa của từ: lower density

*
mật độ dưới

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App