Nghĩa của từ: lower limit

*
giới hạn dưới

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App