Nghĩa của từ: lowest common multiple

*
bội số chung nhỏ nhất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App