Nghĩa của từ: luminary

* vl.
thiên thể phát quang

Nghĩa trong từ điển StarDict:

luminary /'lu:minəri/
* danh từ
 - thể sáng (như mặt trời, mặt trăng)
 - danh nhân, ngôi sao sáng; người có uy tín lớn, người có ảnh hưởng lớn
Động từ BQT - Android App