Nghĩa của từ: luminescence

* vl.
sự phát quang

Nghĩa trong từ điển StarDict:

luminescence /,lu:mi'nesns/
* danh từ
 - sự phát sáng, sự phát quang
Động từ BQT - Android App