Nghĩa của từ: lunar eclipse

* tv.
nguyệt thực

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error