Nghĩa của từ: lunisolar precession

* tv.
tuế sai nhật nguyệt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error