Nghĩa của từ: macrostatistics

* tk.
thống kê các mấu lớn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

macrostatistics
- (thống kê) thống kê các mấu lớnĐộng từ BQT - Android App