Nghĩa của từ: magnetic field

* vl.
từ trường

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App