Nghĩa của từ: magnetic medium

* vl.
môi trường từ, chất từ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App