Nghĩa của từ: magnetic tape

* mt.
băng từ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

magnetic tape /mæg'netik'teip/
* danh từ
 - băng ghi âm
Động từ BQT - Android App