Nghĩa của từ: magnetics

* vl.
thuyết từ học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

magnetics /mæg'netiks/
* danh từ, số nhiều dùng như số ít
 - từ học
Động từ BQT - Android App