Nghĩa của từ: magnetization

* vl.
sự từ hóa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

magnetization /,mægnitai'zeiʃn/
* danh từ
 - sự từ hoá
 - sự lôi cuốn, sự hấp dẫn; sự dụ hoặc, sự thôi miên
Động từ BQT - Android App