Nghĩa của từ: magnetohydro dynamics

* vl.
từ thủy động lực học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App