Nghĩa của từ: magnetostriction

* vl.
sự từ giảo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

magnetostriction
* danh từ
 - hiện tượng từ giảo



Động từ BQT - Android App