Nghĩa của từ: magnetron

* vl.
sự tăng, sự phóng đại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

magnetron
* danh từ
 - ManhêtronĐộng từ BQT - Android App