Nghĩa của từ: magnification ratio

* gt.
tỷ số giãn (trong phép ánh xạ bảo giác)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App