Nghĩa của từ: magnitude

*
độ lớn; độ dài, chiều đo; tv. độ lớn (của sao)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

magnitude /'mægnitju:d/
* danh từ
 - tầm lớn, độ lớn, lượng
 - tầm quan trọng, tính chất trọng đại
=this is an event of the first magnitude+ đó là một sự kiện có tầm quan trọng bậc nhất
Động từ BQT - Android App