Nghĩa của từ: main variable

* xib.
biến số chính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App