Nghĩa của từ: major cycle

* mt.
chu trình lớn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error