Nghĩa của từ: majorize

*
làm trội

Nghĩa trong từ điển StarDict:

majorize
- làm trộiĐộng từ BQT - Android App