Nghĩa của từ: majorizing region

* gt.
miền trội

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error