Nghĩa của từ: man-made noise

* xib.
nhiễu nhân tạo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App