Nghĩa của từ: manipulator

* mt.
cái khóa bằng tay; cái manip

Nghĩa trong từ điển StarDict:

manipulator /mə'nipjuleitə/
* danh từ
 - người vận dụng bằng tay, người thao tác
 - người lôi kéo, người vận động (bằng mánh khoé)
 - (kỹ thuật) bộ đảo phôi; tay máy; manip
Động từ BQT - Android App