Nghĩa của từ: many-valued function

* gt.
hàm đa trị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App