Nghĩa của từ: map-colouring problem

* top.
bài toán tô màu bản đồ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App