Nghĩa của từ: mapping function

* gt.
hàm ánh xạ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App