Nghĩa của từ: marginal category

* tk.
tần suất không điều kiện (của một dấu hiệu nào đó)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App