Nghĩa của từ: marginal distrribution

* tk.
phân phối biên duyên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error