Nghĩa của từ: marking

*
đánh dấu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

marking
* danh từ
 - sự ghi nhãn
 - sự đánh dấu/ghi dấu
 - vết dụng cụ (trên bề mặt gia công)Động từ BQT - Android App