Nghĩa của từ: martingale

* xs.
mactinghgan trch. tăng đôi tiền cuộc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

martingale /'mɑ:tingeil/
* danh từ
 - đai ghì đầu (ngựa)
Động từ BQT - Android App