Nghĩa của từ: mass point

* Cơ.
chất điểm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App